O czasopiśmie

„Warszawskie Studia Teologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Collegium Joanneum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Na jego łamach publikowane są wyniki oryginalnych badań naukowych, prace przeglądowe, polemiczne, opracowania źródeł oraz recenzje ważnych i aktualnych publikacji teologicznych.

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1983 roku. Do 2019 roku było kwartalnikiem, a od 2020 roku jest wydawane jako półrocznik.

W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma wszystkie przesyłane artykuły poddawane są procedurze podwójnej anonimowej recenzji (double blind review).

„Warszawskie Studia Teologiczne” mają charakter międzynarodowy. Publikowane są w nim artykuły w języku polskim i językach obcych. Autorami tekstów są naukowcy z Polski i z zagranicy.

Jego wersję pierwotną stanowi wersja drukowana. Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty.

„Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-NC-SA 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych.

”Warszawskie Studia Teologiczne” są indeksowane są w Index Copernicus International Journals Master List. W 2019 roku czasopismo uzyskało 20 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Cel czasopisma

  • zgłębianie istotnych zagadnień wszystkich działów teologii oraz pozostałych nauk kościelnych w kontekście wyzwań współczesności;
  • promowanie dialogu teologii z innymi dziedzinami wiedzy, a przez to promowanie teologii z jednej strony otwartej na problemy współczesności, z drugiej opartej na dogłębnej znajomości źródeł – Objawienia i Tradycji;
  • popularyzacja wyników badań teologii zagranicznej w Polsce oraz włączanie rodzimej refleksji teologicznej w obieg światowy, przede wszystkim środkowoeuropejski;
  • studium biblijnych, patrystycznych oraz liturgicznych źródeł teologii.

 

Zakres tematyczny

Tematyka artykułów publikowanych w „Warszawskich Studiach Teologicznych” obejmuje wszystkie działy teologii, począwszy od dogmatyki, przez teologię fundamentalną, moralną, pastoralną, nauki biblijne, patrystykę, liturgikę oraz katechetykę. Na łamach „Warszawskich Studiach Teologicznych” ukazują się również teksty z dziedziny innych nauk kościelnych, takich jak prawo kanoniczne, katolicka nauka społeczna, historia Kościoła, filozofia czy etyka, a także nauk pomocniczych teologii, m.in. historii sztuki chrześcijańskiej, socjologii religii czy religiologii. Choć „Warszawskie Studia Teologiczne” zasadniczo skupiają się na teologii katolickiej, są jednak otwarte na publikacje badaczy należących do innych Kościołów i wspólnot kościelnych, w duchu dialogu ekumenicznego.